Interpretacja SOC-29, INTE, NEO Pi-R, KPS, FCZ-KT

Interpretacje testów psychologicznych. Rozmowa z psychologiem

Napisanie interpretacji testów psychologicznych do opinii zbiorczej, może być wyzwaniem dla studentów i początkujących psychologów. Jeśli zastanawiasz się jak napisać interpretację dla testu psychologicznego SOC-29, INTE, NEO PI-R, KPS lub FCZ-KT, to zobacz ten artykuł.

Interpretacja testu psychologicznego powinna zawierać wyniki liczbowe z przeprowadzonych badań testowych oraz dane z wywiadu. Zobacz przykładowe interpretacje testów psychologicznych:

Przedstawione 5 przykładowych interpretacji testów psychologicznych powstało na bazie obecnie wykorzystywanych testów przez psychologów i studentów psychologii. Więcej informacji na temat innych testów psychologicznych, znajdziesz w artykule: przykładowe testy psychologiczne.

Przedstawione interpretacje testów zostały przygotowane na bazie przykładowego wywiadu psychologicznego z pacjentem.

W niniejszym artykule znajdziesz przykładowe interpretacje dla kwestionariusza SOC-29, kwestionariusza INTE oraz Kwestionariusza Poczucia Stresu. Zobacz też przykładową interpretację dla Inwentarza Osobowości NEO PI-R oraz Kwestionariusza Temperamentu FCZ-KT.

Zobacz podsumowanie dotyczące pisania interpretacji testów psychologicznych.

SOC-29 – Kwestionariusz Orientacji Życiowej

Interpretacja kwestionariusza SOC-29. Kwestionariusz bada poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem. Zobacz przykładową interpretacje kwestionariusza SOC 29.

Osoba została przebadana kwestionariuszem SOC 29 w celu uzyskania informacji na temat poziomu orientacji życiowej. Badanie przeprowadzono dnia (…) roku w domu osoby badanej.

Mężczyzna chętnie przystąpił do badania. Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza, był podekscytowany wynikiem testu. Wynik ogólny, jaki uzyskał znajduje się na średnim poziomie (Sten=5), co może dowodzić, że jest on globalnie przeciętnie zorientowany. Obrazują to średnie wyniki poczucia zrozumiałości (54), zaradności (50) i sensowności (42).

Osoba postrzega zrozumiałe swój świat zewnętrzny jak i siebie samego, swoje emocje, potrzeby i postępowanie. (PZR=5) Są one uporządkowane, spójne i jasne. Osoba badana na ogół ze spokojem myśli o przyszłości, którą jest w stanie przewidywać.

Osoba ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. (PZ=5) Sądzi, że jeśli sam sobie nie poradzi, to zapewne uzyska pomoc od innych ludzi. Ma nadzieję, że będzie mógł liczyć na przyjaciół oraz, że ludzie, którym ufa, będą umieli mu pomóc.

Ma na ogół wysoką motywację do działania. Czuje, że życie ma sens i problemy, jakie niesie życie, warte są wysiłku, poświęcenia i zaangażowania. Rzadko się zdarza, by trudne problemy zniechęcały go do życia. Spostrzega je raczej jako wyzwania, które warto podejmować, niż jako piętrzące się przeszkody trudne do przebycia.

Zazwyczaj świat jest dla niego przewidywalny i zrozumiały. (PS=5) Większość wymagań stawianych przez życie wydaje się do spełnienia; zaś spełnianie tych wymagań wydaje się warte wysiłku i zaangażowania.

Pozytywna postawa wobec życia ma istotny, pozytywny wpływu na odporność na choroby osoby badanej. Warunkuje raczej wysoką odporność na choroby somatyczne oraz wysoką odporność na stres.

INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Interpretacja Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej (INTE). Kwestionariusz bada ocenę i ekspresję emocji oraz poziom inteligencji emocjonalnej. Zobacz przykładową interpretację kwestionariusza INTE.

Osoba została przebadana kwestionariuszem INTE w dniu (…) i uzyskała średni wynik ogólny ( WS= 120, Sten=5). Można na tej podstawie uznać, że w przeciętnym stopniu przejawia zdolność do spostrzegania, oceny i ekspresji emocji oraz potrafi radzić sobie z regulacją emocji.

Ponadto, potrafi wykorzystać emocje jako czynnik wspomagający myślenie i działanie. Co za tym idzie, osoba badana zazwyczaj wykorzystuje emocje przy rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza w sytuacjach społecznych.

Badany Mężczyzna nie zawsze ujawnia swoje emocje. W zdolnościach do wykorzystania emocji w celu wspomagania myślenia i działania kwestionariuszem badany uzyskał średni wynik (WS=61, Sten=5). Przejawia tendencje do wykorzystywania emocji jako czynników ułatwiających twórcze myślenie, giętkość uwagi czy jako czynniki motywujące.

Poziom empatii osoby również jest średni (WS=43, Sten=6), co za tym idzie posiada przeciętne zdolności do rozpoznawania emocji u innych ludzi na podstawie wyglądu, tonu głosu czy gestów.

Również podobnie jest ze zdolnością osoby do emocjonalnego wspomagania myślenia czyli do asymilowania emocji w przebieg procesów poznawczych.

Przekłada się to na umiejętność sterowania uwagą, wywoływanie określonych emocji w celu zrozumienia przeszłej lub aktualnej sytuacji, a także na przyjmowanie różnych punktów widzenia.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie wywiadu, osoba badana wykazuje tendencje analizowania emocji oraz interpretowania ich.

NEO PI-R – Inwentarz Osobowości

Interpretacja Inwentarza Osobowości NEO Pi-R. Test bada neurotyczność, ekstrawersję, otwartość, ugodowość i sumienność na podstawie Wielkiej Piątki. Zobacz przykładową interpretację Inwentarza Osobowości NEO Pi-R.

W dniu (…), osoba została przebadana kwestionariuszem NEO-Pi-R w celu zmierzenia wymiarów osobowości. Po przeliczeniu wyników surowych na steny, okazało się, iż wykazuje niski poziom neurotyczności (3 steny), wysoki wynik w wymiarze ugodowości (7 sten) oraz bardzo wysoki poziom otwartości (9 sten) i sumienności (9 sten).

Na podstawie niskich wyników uzyskanych w poszczególnych składnikach neurotyczności, stwierdza się, iż badany mężczyzna w niewielkim stopniu przejawia skłonności do poczucia smutku i osamotnienia. Rzadko doświadcza stanów depresyjnych i nie przejawia tendencji do zachowań agresywnych.

Potrafi dobrze radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. Nie jest podatny na wpływ emocji negatywnych i odczuwania smutku czy zakłopotania. Osoba badana dobrze radzi sobie ze stresem i nie ma skłonności do zamartwiania się. Jest stabilny emocjonalnie i dobrze radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.

W odniesieniu do wysokich wyników w skali ugodowości, osoba badana przede wszystkim przejawia wartości altruistyczne co potwierdzają informacje z wywiadu. Darzy inne osoby życzliwością i jest gotowy do pomagania innym.

Przejawia tendencję do powściągania reakcji i hamowania decyzji w kontaktach interpersonalnych. Jest zdolna do łatwego wybaczania. Osoba badana przejmuje się potrzebami innych i podkreśla humanitarne aspekty polityki społecznej.

Bardzo wysoki poziom otwartości wskazuje na zainteresowanie osoby światem zewnętrznym jak i wewnętrznym. Osoba badana znajduje przyjemność w nowych doświadczeniach

Jest dojrzała społecznie i intelektualnie. Jest wrażliwy na własne uczucia i emocje. Podejmuje różne działania na poziomie behawioralnym w kierunku realizacji swoich planów. Jest otwarty na zmiany, często dokonuje ponownych przemyśleń odnośnie własnych wartości.

Bardzo wysoki wynik we wszystkich parametrach sumienności, wskazuje na wysokie kompetencje i wewnętrzną motywację. Ma wysokie poczucie obowiązku. Jest dobrze przygotowany do radzenia sobie z życiem i utrzymuje w nim porządek. Jest osobą zorganizowaną i skrupulatnie wypełnia moralne zobowiązania.

Osoba badana jest pilna i ma wysokie poczucie sensu życia. Posiada zdolność do rozpoczynania zadań i doprowadzania ich do końca. Ma tendencję do dokładnego przemyśliwania co ma zrobić. Jest rozważny i ostrożny w podejmowaniu decyzji.

Stwierdza się, na podstawie średnich wyników w ekstrawersji o przeciętnych potrzebach kontaktów towarzyskich. Osoba nie przejawia tendencji do dominacji. Posiada przeciętną potrzebę poszukiwania doznań, stymulacji czy zmian. Jest osobą stabilną i nie przejawia potrzeby doznawania intensywnych stanów emocjonalnych.

KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu

Interpretacja Kwestionariusza Poczucia Stresu KPS. Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem bada stres emocjonalny, stres wewnętrzny i zewnętrzny. Zobacz przykładową interpretację Kwestionariusza Poczucia Stresu KPS.

Osoba została przebadana Kwestionariuszem Poczucia Stresu (KPS) (…) roku. Uzyskał bardzo niski wynik ogólny (Sten=2) co oznacza, że co najmniej 80% badanych kwestionariuszem KPS uzyskało rezultat większy bądź równy.

W przypadku skali napięcia emocjonalnego, który wskazuje na stopień poczucia niepokoju, tendencji do nerwowości, trudności w realizacji planów i drażliwości w relacjach interpersonalnych, badany uzyskał niski wynik (Sten=3) co świadczy o braku doświadczania napięcia emocjonalnego.

Podobnie w skali stresu zewnętrznego osoba uzyskała niski wynik (Sten=3) , co wskazuje na brak doświadczania stresorów wynikających z relacji ze światem zewnętrznym. Skala stresu intrapsychicznego wskazuje na bardzo niski poziom (Sten=2) doświadczania stresorów wynikających z relacji ze samym sobą.

W przypadku skali kłamstwa osoba uzyskał wysoki wynik (Sten=9). Według informacji uzyskanych z wywiadu udzielał on odpowiedzi zgodnie z własnym punktem widzenia i sposobem w jaki został wychowany przez rodziców.

FCZ-KT – Kwestionariusz Temperamentu

Interpretacja Kwestionariusza Temperamentu FCZ-KT. Formalna Charakterystyka Zachowania składa się z sześciu skal. Test mierzy wrażliwość sensoryczną, reaktywność, żwawość, perseweratywność, wytrzymałość i aktywność. Zobacz przykładową interpretację kwestionariusza FCZ-KT.

(…) osoba została przebadana kwestionariuszem FCZ-KT i uzyskała wyniki: wytrzymałość i wrażliwość sensoryczna – wysokie, perseweratywność, żwawość i reaktywność emocjonalna – średnie, aktywność – niski.

Dokonując interpretacji profilowej na podstawie powyższych wyników, można stwierdzić, że osoba ta w dużym stopniu posiada nasilenie wytrzymałości i wrażliwości sensorycznej. Oznacza to, iż wykazuje dużą wytrzymałość na trudy i niewygody życia codziennego.

Potrafi dobrze radzić sobie w niesprzyjających warunkach swojego otoczenia i pracować ze szczególną intensywnością lub szczególnie długo. Jest wytrwała w działaniu i sumienna. Wykazuje dużą odporność emocjonalną i odporność na zagrożenia. Ponadto osoba badana jest wrażliwa i wysubtelniona emocjonalnie, natomiast na poziomie poznawczym jest spostrzegawcza i otwarta na otoczenie zewnętrzne.

Ze względu na niski poziom aktywności, osoba nie wykazuje skłonności do ryzyka, oraz do podejmowania wielu zadań i aktywności społecznej. Woli trzymać się raczej na uboczu i nie jest towarzyska. Nie potrzeba jej wielu wrażeń w otoczeniu i dużej liczby zajęć. Nie jest skłonna do podejmowania wielu różnych zadań oraz nie posiada skłonności do zachowań impulsywnych.

Średni poziom perseweratywności wskazuje, że osoba ma przeciętne skłonności do powracania myślami do minionych zdarzeń i analizowania ich, a także koncentrowania się na przeszłości i przeżywania emocjonalnego. Ma również przeciętne tendencje do reagowania lękiem i napięciem emocjonalnym w sytuacjach stresowych.

Z kolei średni wynik w żwawości mówi o umiarkowanym tempie reagowania na sytuacje zewnętrzne i przeciętną łatwością dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, a przeciętny wynik reaktywności emocjonalnej informuje o wewnętrznej stabilności i odporności na stres. Rzadko przeżywa stany napięcia emocjonalnego i wykazuje dużą dojrzałość emocjonalną.

Po dokonaniu interpretacji strukturalnej, okazało się, iż badana osoba jest flegmatykiem. Wynika to z wysokiej wytrzymałości, niskiej reaktywności i niskiej aktywności. Jest to struktura niezharmonizowana, wskazująca na duże możliwości przetwarzania stymulacji. Osoba cechuje się nieefektywną regulacja stymulacji i nastawieniem na ograniczenie zachowań rozładowujących w efekcie niskiego poziomu zwyczajowego pobudzenia.

Nie wykazuje tendencji do poszukiwania ryzyka. Może być zagrożona nieadekwatną samoregulacją, a także chorobami związanymi z osłabnięciem układu immunologicznego.

Interpretacja Testów Psychologicznych – Podsumowanie

Pisanie interpretacji testu psychologicznego opiera się na przedstawionych wyżej wzorach. Zawsze należy korzystać z norm do testów. Na początku zawsze piszemy datę i miejscowość oraz dane osoby badanej. W pierwszym akapicie umieszczamy informację o tym, kiedy i jakim testem przeprowadzono badanie.

Interpretacja testu psychologicznego powinna zwierać komentarze z wywiadu oraz własne spostrzeżenia. Wartość otrzymanych wyników uzyskujemy z norm załączonych do testu.

Przygotowane interpretacje testów, są materiałem do przygotowania opinii zbiorczej i diagnozy psychologicznej. Całość jest podsumowaniem zebranych informacji z wywiadu psychologicznego i przeprowadzonych testów z osobą badaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
kreowanie rzeczywistosci poznaj siebie blog 675x450 1

Kreowanie rzeczywistości - Na czym polega?

Następny artykuł
mózg z chorobą alzheimera a zdrowy mózg

Choroba Alzheimera - Przyczyny, objawy, leczenie

Powiązane artykuły