Gdyby ludzie przestaliby oceniać, to zaczęliby odczuwać sens zdarzeń. Nasze dążenia posiadają dwojaką naturę, gdzie możemy przyjmować jedną z dwu postaw. 999,999 nigdy nie osiągnie tysiąca, natomiast będzie tworzyć wieczny niedosyt przez dążenie do doskonałości. Możesz działać w przedziale od 0 do 100% lub zawsze być nastawionym na 100% siebie. Tak samo jak cierpliwość, tak też inne cechy pozostają ukryte w działaniu. Staraj się zwracać uwagę na przebieg zdarzeń/motywy/intencje, ale nie oceniaj tego co widzisz/obserwujesz. Zrozum co, w jakim celu i dlaczego się przydarza się właśnie Tobie.

Sposoby podejścia do normalności

Ostatnio trafiłem na intrygujący rozdział z książki Motywacja i osobowość Abrahama H. Maslowa. Na pewno każdy z Was kojarzy tę postać, chociażby ze słynną hierarchią potrzeb. Jest on jedną z kluczowych postaci w amerykańskiej psychologii. W swojej książce prezentuje autorski model oparty na wiedzy z dziedziny psychologii behawiorystycznej, freudowskiej oraz humanistycznej. Twierdzi, że potrzeby wyższe są tak samo możliwe do zaspokojenia jak te podstawowe; wyróżniając przy tym potrzeby fizjologiczne oraz psychologiczne takie jak: miłość, poczucie bezpieczeństwa czy samorealizacja.

Dodatkowo opisuje poszczególne cechy potrzeb podstawowych oraz ich związek z możliwością uczenia się, kształtowaniem cech charakteru czy rozwojem patologii. Szczególnie ciekawym zjawiskiem jest patologia materialnej obfitości, której skutkiem jest nuda, poczucie wyższości ponad społeczeństwem, a nawet brak poczucia więzi społecznej. Podobnym zjawiskiem jest meta patologia spowodowana nadmiernym komfortem psychicznym, gdzie zaobserwujemy brak wartości, poczucia sensu i życiowego spełnienia. Maslow przede wszystkim skupia się na mechanizmach natury ludzkiej, dzięki czemu wyjaśnia motywy działania i motywacje w życiu codziennym.

Czy jesteś zdrowy psychicznie?

Sposoby podejścia do normalności i zdrowia, mówią o pojmowaniu normalności przez ogół psychiatrów i psychologów. Zdaniem autora jest to pojęcie subiektywne i niemożliwe do jednoznacznego zdefiniowania. Przetacza się jednak przez wiele epok i w zależności od umieszczenia go na osi czasu jest kojarzone z różną ideą np. w średniowieczu uznawano za ideał człowieka uduchowionego, natomiast w epoce Odrodzenia-rozumnego.W chwili obecnej kształtuje się nowa koncepcja normalności, czyli osoba zdrowa psychicznie.

Posiada ona cechy właściwe dla całego gatunku ludzkiego, ale również jest dostosowana do różnic genetycznych oraz specyfiki danej jednostki. Siłą rzeczy sprowadza się do unikalnej struktury każdego człowieka, gdzie łączy ze sobą pogląd, że osoba zdrowa psychicznie podąża własnymi ścieżkami prowadzącymi do urzeczywistnienia jej prawdziwej natury. W efekcie tego to, co jest anormalne według tej koncepcji jest tym co frustruje, ogranicza rozwój jednostki i blokuje na drodze do samorealizacji.

Co jest ważniejsze, rozum czy serce?

Według badań empirycznych nad osobami zdrowymi okazuje się, że w przeciwieństwie do poglądów Arystotelesa, gdzie umysł zajmował najwyższe miejsce w hierarchii zdolności człowieka; u osób zdrowych psychicznie, emocjonalność i myślenie racjonalne stanowią zintegrowaną całość. Człowiek składa się na to co świadome i nieświadome. Czasem dotarcie do sedna może zająć komuś wiele lat, zanim odkryje wiedzę o sobie i o tym, czego w rzeczywistości pragnie. Zdrowy człowiek nie zaspokaja swoich potrzeb z powodu frustracji, ponieważ jest to psychopatogenne. Prawdziwe dążenia ujawniają się w warunkach swobody, co przyczynia się do kształtowania zdrowego charakteru (jest eupsychogeniczne).

Co jest gorsze od nienawiści?

Na podstawie badań empirycznych zmienną, którą można stosować w celu określenia tej korelacji jest kontinuum nerwica-zdrowie.  Okazuje się, że osoby chore są bardziej agresywne od osób zdrowych. Kiedy osoba złośliwa odzyskuje zdrowie podczas psychoterapii, staje się mniej złośliwa. Natomiast gdy osoba zdrowa zaczyna chorować, pojawia się w niej co raz więcej zjadliwości i wrogości wobec otoczenia.

Wśród ogółu badań nad zagadnieniem normalności, najlepiej zbadanym przykładem właściwej struktury jest potrzeba miłości. Według rezultatów badań wśród dzieci i niemowląt, radykalne pozbawienie miłości wiąże się z zagrożeniem utraty życia dla niemowlęcia, natomiast u osób starszych prowadzi do choroby. Nie oznacza to jednak, że brak miłości wiąże się z nieodwracalnymi skutkami. Każda choroba, jest spowodowana jakimś niedoborem.

Koncepcja niedoborów, czyli jak żyć bez miłości?

Swoboda wyboru jest bardzo istotnym narzędziem w przeciwdziałaniu frustracji. Pomaga nam zrzucić z siebie powstałe napięcie, jednak w jaki sposób możemy określić granicę niedoborów? Aby przekroczyć poziom frustracji, należy wykształcić w sobie zdolność do samodecydowania. Cechą charakteryzującą zdrowe jednostki jest umiejętność rozróżniania własnych niedoborów. Osoby zdrowe posiadają naturalną zdolność dystansowania się od otoczenia, dzięki temu nie ulegają negatywnym wpływom otoczenia. Specyficzna cecha zdrowych jednostek to wewnętrzna wolność. Są to osoby, które nie potrzebują aprobaty społeczeństwa. Można powiedzieć, że są psychologicznie autonomiczne.

Jesteś tym, co postrzegasz

To co jest dobre i zdrowe jest kwestią indywidualną. Jednak u zdrowych jednostek, możemy zaobserwować pewne cechy, które możemy odnaleźć w założeniach psychologii dynamicznej, czyli spontaniczność, naturalność i samodzielny wybór. Natomiast w większości zakładamy, że społeczeństwo jest wobec nas wrogie i drapieżne, więc wprowadzamy w swoje życie ograniczenia, dyscyplinę i kontrolę, która blokuje harmonijny rozwój. Warto jednak rozróżnić dwa bieguny kontroli, począwszy od negatywnej, która zbudowana jest na bazie frustracji, a kończąc na kontroli w celu czerpania radości z życia.

Maslow, A. (2006). Sposoby podejścia do normalności i zdrowia. W: A. Maslow i S. Breczko (red.), Motywacja i osobowość (s. 185-199 ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.